Deze website is eigendom van DE BIE | creative communication

DE BIE | creative communication
Leopoldlei 7d
2220 Heist-op-den-Berg
T 015 250 350
info@debie.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 630.314.512

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

INHOUD VAN DE WEBSITE

Beperking van de aansprakelijkheid
De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. DE BIE | creative communication streeft daarbij naar een zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Bovenstaande kan niet verantwoordelijk geacht worden voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen. DE BIE | creative communication is ook niet verantwoordelijk voor eventuele direct of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door de bovengenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. …

Hyperlinks en verwijzingen
De website kan (hyper)links bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Deze links worden aangeboden bij wijze van dienstverlening, ter informatie en voor uw gebruiksgemak. DE BIE | creative communication kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van geldende wetgevingen en reglementeringen.

Wenst u op uw eigen website hyperlinks aan te brengen naar (onderdelen van) de website C-life.be, dan vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op ‘contact’ in de navigatiebalk. U wordt zo snel als mogelijk gecontacteerd over de toelaatbaarheid hiervan.

Schade
DE BIE |creative communication is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de websites. Daarenboven zijn ze ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de websites.

Beschikbaarheid van de website
DE BIE | creative communication stelt alles in het werk om een goede service te bieden maar kan niet garanderen dat de websites op elk  ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. DE BIE |creative communication behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken, om technische redenen, of andere of de diensten te beëindigen. Daarenboven kan bovenstaande niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Copyright
De inhoud van deze site, met inbegrip van merken, logo’s tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DE BIE | creative communication of rechthoudende derden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina’s. DE BIE | creative communication behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Interactiviteit
DE BIE | creative communication is niet verantwoordelijk voor de inhoud op weblogs die via de website draaien. Reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. Reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden. Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren. DE BIE | creative communication mag deze reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat bovenstaande de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook. De redactie behoudt zich ook autonoom het recht om reacties te weren of te verwijderen en dient deze beslissing niet te verantwoorden. Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op C-life.be:

Indien een bezoeker van C-life.be van mening is dat bepaalde informatie op de website aanstootgevend is, wordt die bezoeker verzocht contact op te nemen via hogervermelde contactinformatie. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Wedstrijden
C-life organiseert op regelmatige tijdstippen wedstrijden en commerciële aanbiedingen. Hierop zijn deze gebruiksvoorwaarden en een eventueel wedstrijdreglement van toepassing.

Toepasselijk recht
Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van C-life of enig gegeven dat erop staat, vallen onder toepassing van het Belgisch recht. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, zijn voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website C-life.be de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

PRIVACYBELEID

DE BIE |creative communication hecht belang aan uw privacy. De door u verstrekte gegevens zullen in principe enkel gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden. Wenst u niet langer informatie te ontvangen dan kan u dat laten weten via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt. 

Iverans

Iverans is een gezellig restaurant in Beerzel waar je proeft van lekkere vis- en vleesgerechten, lichte salades en pittige wok- en pastaschotels.  Het is er bovendien heerlijk vertoeven op het ruime, groene terras.

lees meer

Zoë & Zita

Een uniek aanbod van feestjurken, dagjurken en jumpsuits

lees meer

Lekka Lekka

Lekkere ijsjes in verrassende, uitgebreide smaken.

lees meer

Kovéra

Bij Kovéra vind je keukens, badkamers en kasten op maat en dat in alle mogelijke stijlen en materialen. Onder het motto 'klant is koning' wordt elk project gemaakt volgens de wensen, de smaak en ruimte van de klant.

lees meer

Speciale promoties Check het hier